Cumhuriyet'in 100. Yılında Bağımlılıklardan Uzak Özgür Gençlik Paneli
6 Kasım Pazartesi Günü Saat 09.30'da Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleşecek panelin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyetin İlk 100 Yılında Sosyal Hizmette Gündem: Psikopatoloji
30 Ekim Pazartesi Günü Saat 13.30'da Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleşecek panelin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi Covid 19 Özel Sayısı
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN ve Doç. Dr. Nur Feyzal KESEN'in özel sayı editörleri olduğu Toplum ve Sosyal Hizmet Covid 19 Özel Sayı tam metnine ulaşmak için tıklayınız
Deprem ve Benzeri Afetlerde Telefonla İletişim Nasıl Olmalıdır?
İzlemek için "devam" seçeneğine tıklayınız.
Deprem ve Benzeri Afetlere İlişkin Yararlı Bilgiler
Ulaşmak için "devam" seçeneğine tıklayınız
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Sempozyum kitaplarına ulaşmak için tıklayınız
Social Work
Lisans

LİSANS PROGRAMI BOLOGNA DERS BİLGİ PAKETİ

LİSANS PROGRAM TABLOSU

pdf belgesi

word belgesi

1-) Program Hakkında Genel Bilgi

Bir disiplin ve meslek olan sosyal hizmet, insanlar ve çevreleri arasındaki birçok karmaşık hareketliliği inceler. Sosyal hizmetin amacı, her insanın potansiyelini tam olarak geliştirmesini, yaşamını zenginleştirmesini sağlamak ve işlev bozukluğunu önlemektir. Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye ve değişime odaklanmıştır. Buna bağlı olarak sosyal hizmet uzmanları toplumdaki ve hizmet verdikleri bireylerin, ailelerin ve toplulukların yaşamlarındaki değişim temsilcileridir. Sosyal hizmet birbiriyle ilişkili bir değerler, kuram ve uygulama sistemidir. Sosyal hizmetin değerleri, mesleğin ulusal ve uluslararası ahlak kurallarını temsil etmektedir.

Sosyal hizmet toplumda var olan engelleri, eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri ele alır. Krizlere ve acil durumlara olduğu kadar, günlük kişisel ya da sosyal sorunlara da yanıt verir. Sosyal hizmet, insanlara ve çevrelerine yönelik bütüncül odağıyla tutarlı olarak pek çok vasıf, teknik ve etkinlik kullanır. Sosyal hizmet müdahaleleri öncelikle insan odaklı psikososyal süreçlerden, sosyal politika, planlama ve kalkınmaya dâhil olmaya kadar değişiklik gösterir. Bunlar hem danışmanlığı, klinik sosyal hizmeti, grup çalışmasını, sosyal pedagojik çalışmayı ve aile tedavisi ile terapisini hem de toplumda insanların hizmet ve kaynak edinmesine yardıma yönelik çabaları içerir. Müdahaleler ayrıca kurum iradesini, toplum örgütlenmesini, sosyal politikayı ve ekonomik gelişmeyi etkilemek amacıyla sosyal ve politik faaliyetlerde bulunmayı da içerir. Sosyal hizmetin bütüncül odağı evrenseldir; ancak sosyal hizmet uygulamasının öncelikleri kültürel, tarihsel ve sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak ülkeden ülkeye, zamandan zamana çeşitlilik gösterebilir.

Müfredat programında kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Kuramsal dersler konferans, grup tartışmaları, rol oynama, örnek vaka analizleri gibi çağdaş yöntemlerle verilmektedir. Uygulamalı derslerde ise, öğrencilerin öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulamaya aktararak mesleki beceri ve davranış kazanmaları sağlanır. Sosyal hizmet mesleğinin yöntemleri olan sosyal kişisel çalışma, sosyal grup çalışması, toplumla çalışma ve sosyal hizmet yönetimi yöntemlerinde, öğrenciler Ankara içi ve dışında, ayrıca yurt dışında çeşitli sosyal hizmet kurumlarına yerleştirilerek, eğitsel yöneticilerin denetimi altında uygulama yaparlar. Uygulamalı araştırma dersleri ise küçük gruplar halinde bir eğitsel yöneticinin denetiminde yapılır ve öğrenciler sosyal sorunlar ve sosyal hizmetler konularında bilimsel bilgi üretme deneyimi kazanırlar.

2-) Kayıt Kabul Koşulları

Sosyal Hizmet bölümü lisans programına, Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve Lisans Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre Eşit Ağırlıklı (EA) ve merkezi yerleştirme sistemi ile öğrenci alınmaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

3-) Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Öğrenciler:
Toplam 157 yerel kredi ve 240 AKTS miktarı karşılığı dersten (% 25'i seçmeli derslerden oluşmak üzere) başarılı olmalıdır. Hem yerel kredi hem de AKTS kredi koşulu birlikte sağlanmalıdır.
 

4-) Programın Amacı

Sosyal Hizmet Bölümü'nün amacı; evrensel değerler doğrultusunda sosyal hizmet eğitimini vermek, bilim üretmek ve üretilenlerin paylaşılmasını mümkün kılmak, toplumla işbirliği içinde olmak, politika üretmek, üretenleri desteklemek, toplumda var olan sosyal sorunların çözümüne katkıda bulunmak, toplumdaki eşitsizlikleri gidermek, insan hakları ihlallerine engel olmak ve insan haklarının toplumda herkes için geçerli kılınmasını sağlamaktır.

5-) Öğretim Programının Yapısı

Zorunlu ders oranı % 75 (Ortak Zorunlu Dersler dahil)
Seçmeli ders oranı % 25

MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ AKTS'YE GÖRE:

Zorunlu ders miktarı (EN AZ) 180 AKTS (Ortak Zorunlu Dersler dahil)
Seçmeli ders miktarı (EN AZ) 60 AKTS

Bir yıl içinde her bir dönemde en az 30 AKTS olmak üzere toplam 60 AKTS alınır.

Sosyal Hizmet Lisans Programında eğitim gören öğrenciler birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren seçmeli ders alabilmektedirler. Seçmeli derslerin %80'i (48 AKTS) bölüm içinden alınmak zorundadır, %20'si (12 AKTS) ise istendiği takdirde bölüm dışından alınabilir.

Lisans programımızın bir parçası olarak, dördüncü sınıfta (yedinci ve sekizinci dönemlerde) zorunlu uygulama dersleri bulunmaktadır. Sosyal hizmet programının uygulama ağırlığı %20'dir. Öğrenimin ilk yılları, sosyal bilimlerin geneline ilişkin bilgiler ve sosyal hizmet bilimi ve mesleğine ilişkin temel uygulama ve kuram bilgisini kapsar. Programın ilerleyen dönemlerinde sosyal hizmet bilimi ve mesleğine ilişkin derinlemesine kuramsal bilginin yanında, araştırma ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirilir.

LİSANS PROGRAMI BOLOGNA DERS BİLGİ PAKETİ word belgesipdf belgesi

Lisans Eşdeğerlilik Tablosu için tıklayınız